ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1. DEFINITIES

1.1 “Koper” betekent iedere juridische entiteit die Goederen aankoopt van Goudezeune; 1.2 “Voorwaarden” betekent de algemene voorwaarden vervat in dit document; 1.3 “Vertrouwelijke informatie” betekent iedere informatie die werd aangeduid als vertrouwelijk of die van nature vertrouwelijk of commercieel waardevol is; 1.4 “Goudezeune” betekent GOUDEZEUNE BV, met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Ijzerenpoortkaai 3 / 58, en met KBO-nummer 0476.546.251; 1.5 “Partijen” betekent Goudezeune en de Koper; 1.6 “Prijs” betekent de prijs van de Goederen; 1.7 “Goederen” betekent alle goederen die door Goudezeune verkocht worden.

2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op elke verkoop van Goederen door Goudezeune aan de Koper, met uitsluiting van alle andere algemene voorwaarden, in het bijzonder die van de Koper. Afwijkingen van of wijzigingen aan deze Voorwaarden zijn alleen bindend indien zij uitdrukkelijk en schriftelijk werden overeengekomen tussen Partijen en ondertekend werden door Goudezeune. 2.2 Deze algemene voorwaarden zijn vertaald in verschillende talen. In geval van tegenstrijdigheden tussen de verschillende versies, prevaleert de Engelse versie?

3. BESTELLINGEN

3.1 Bestellingen geplaatst door de Koper dienen het volgende te vermelden: (a) de Goederen die Goudezeune dient te leveren; (b) de gewenste plaats van levering; (c)de gewenste leveringsdatum. 3.2 Goudezeune is in geen geval verplicht om een door de Koper geplaatste bestelling te aanvaarden of te bevestigen. 3.3 Een bestelling verbindt Goudezeune niet en de Koper kan Goudezeune voor een dergelijke bestelling niet aansprakelijk houden totdat Goudezeune de bestelling uitdrukkelijk en schriftelijk heeft bevestigd. 3.4 In geval van tegenstrijdigheden tussen deze Voorwaarden en een bevestigde bestelling, prevaleren de bepalingen van de bevestigde bestelling.

4. LEVERING

4.1 Tenzij de Partijen anders zijn overeengekomen, worden de Goederen aan de Koper geleverd op de plaats zoals bepaald in de bestelling. Goudezeune zal trachten de Goederen te leveren op de datum zoals verzocht door de Koper (en zoals bevestigd door Goudezeune), maar de Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de verzochte (en bevestigde) leveringsdatum louter indicatief is en in geen geval bindend is voor Goudezeune. 4.2 In geval van wijziging van de leveringsdatum of de annulatie van enige bestelling door de Koper nadat de bestelling werd bevestigd door Goudezeune, is de Koper aansprakelijk ten opzichte van Goudezeune voor alle kosten die Goudezeune ten gevolge van dergelijke wijziging of annulatie heeft opgelopen. 4.3 Alle verpakkings-, transport-, douane-, en verzekeringskosten in verband met de levering van de Goederen vallen ten laste van de Koper.

5. PRIJS

5.1 Het uitvoeren van een bestelling tegen een specifieke Prijs doet geen recht ontstaan in hoofde van de Koper op dezelfde Prijs met betrekking tot toekomstige bestellingen. 5.2 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, is de Prijs exclusief BTW.

6. BETALING

6.1 De Prijs moet betaald worden binnen 30 dagen na datum van de factuur opgesteld door Goudezeune voor de Goederen. 6.2 De Koper mag geen betaling inhouden van bedragen verschuldigd aan Goudezeune, wegens betaling aan een derde, krediet, compensatie, tegenvordering, beweerde onjuistheid of defect van de Goederen of wegens andere redenen waarvan de Koper zou beweren dat deze hem ontslaan van de nakoming van zijn verplichtingen onder deze Voorwaarden. 6.3 Door de afwezigheid of onvolledigheid van betaling van een factuur op de vervaldag is een interest van 1,5 % per maand automatisch, zonder voorafgaande ingebrekestelling en van rechtswege, verschuldigd op het uitstaande bedrag, alsook EUR 75,00 op forfaitaire wijze per vervallen factuur voor administratieve kosten. Elke begonnen maand wordt gerekend als een volledige maand. Dit doet geen afbreuk aan andere rechten of rechtsmiddelen die Goudezeune zouden toekomen bij gebreke van betaling door de Koper. 6.4 Indien Goudezeune dat nodig acht, heeft zij het recht de Koper te verzoeken de betaling te verrichten voorafgaand aan of op het moment van de levering van de Goederen.

7. EIGENDOM EN RISICO

7.1 Het risico met betrekking tot de Goederen gaat over op de Koper op het moment van de levering. De eigendom van de Goederen blijft echter bij Goudezeune tot aan de ontvangst door Goudezeune van de volledige betaling van alle bedragen verschuldigd met betrekking tot de Goederen en/of enige andere schulden, huidige of toekomstige, die de Koper heeft ten aanzien van Goudezeune. Ingeval van gebrek aan betaling of onvolledige betaling van de factuur op de vervaldatum, behoudt Goudezeune zich het recht voor om de Goederen onmiddellijk terug te nemen, ongeacht of de Goederen reeds werden verkocht door de Koper aan een derde en ongeacht de plaats waar zij worden bewaard. 7.2 Tot aan de eigendomsoverdracht aan de Koper, moet de Koper: (a) de Goederen in bewaring houden voor Goudezeune; (b) de Goederen gescheiden bewaren van alle andere goederen van Koper of van derden; (c) zich onthouden van het verwijderen van serienummers of andere identificatie, of van enige vermelding dat de Goederen de eigendom zijn van Goudezeune; (d) de Goederen in goede staat houden; en (e) de Goederen namens Goudezeune verzekeren ten belope van hun volledige vervangingswaarde, tegen alle risico’s ten genoegen van Goudezeune (op aanvraag moet de Koper de verzekeringspolis voorleggen aan Goudezeune).

8. RETOURBELEID

8.1 Op voorwaarde dat de Koper Goudezeune binnen de 5 werkdagen na de levering in kennis heeft gesteld van schade aan de Goederen, heeft de Koper het recht gebrekkige Goederen terug te sturen binnen 14 dagen na levering met het oog op ruil of terugbetaling. De Koper draagt de kosten van de zending naar Goudezeune. 8.2 Goudezeune mag alle door de Koper geweigerde of teruggestuurde Goederen onderzoeken om vast te stellen of de Goederen beschadigd waren op het moment van de levering. 8.3 De naar Goudezeune teruggestuurde Goederen die niet gebrekkig zijn, of de gebrekkige Goederen die teruggestuurd zijn later dan 14 dagen na levering, komen niet in aanmerking voor terugbetaling of ruil en worden teruggestuurd naar de Koper op kosten van de Koper. Goudezeune behoudt zich het recht voor om de kosten die redelijkerwijze gemaakt zijn bij het behandelen, testen en terugsturen van niet-gebrekkige Goederen, na hun afwijzing of ongewettigde terugzending op de Koper te verhalen.

9. AANSPRAKELIJKHEID

9.1 De Koper zal Goudezeune vrijwaren en schadeloosstellen voor alle verliezen die een gevolg zijn van de nalatigheid van de Koper of van een inbreuk op deze Voorwaarden. 9.2 Behalve indien voorzien in deze Voorwaarden, biedt Goudezeune geen enkele waarborg, voorwaarde of verklaring, expliciet of impliciet, wettelijk of anderszins, aangaande de voldoende kwaliteit van de Goederen of hun geschiktheid voor een bepaald doeleinde. 9.3 Niets in deze Voorwaarden zal een partij vrijstellen van enige aansprakelijkheid die ze zou hebben voor een overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door de nalatigheid van een partij. 9.4 Behalve bij moedwillige of opzettelijke inbreuk van haar verplichtingen onder deze Voorwaarden, zal geen enkele partij aansprakelijk zijn voor winstverlies of reputatieschade. 9.5 Niets in deze Voorwaarden zal een partij vrijstellen van enige aansprakelijkheid, of de aansprakelijkheid beperken die zij op basis van productaansprakelijkheid zou hebben, behalve wanneer de schade gezamenlijk veroorzaakt werd door een defect van de Goederen en door de schuld of nalatigheid van het slachtoffer.

10. OVERMACHT Goudezeune zal niet aansprakelijk zijn voor het nalaten van het uitvoeren van haar verplichtingen onder deze Voorwaarden of voor vertraging bij de uitvoering ervan, of voor verlies of schade die, rechtstreeks of onrechtstreeks, resulteert uit het feit dat de levering van de Producten verhinderd, belemmerd, uitgesteld, geannuleerd of onrendabel wordt ten gevolge van omstandigheden of gebeurtenissen buiten haar controle, zoals – maar niet beperkt tot – stakingen, lock-out, arbeidsgeschillen, mechanische defecten, overstroming, storm, moeilijkheden of gestegen kosten bij het voorzien van arbeiders, materialen of transport of vertraging ten gevolge van slechte weersomstandigheden.

11. VERTROUWELIJKHEID De Koper zal alle Confidentiële Informatie die toebehoort aan Goudezeune strikt vertrouwelijk houden en zal dezelfde verplichtingen opleggen aan haar werknemers en onderaannemers. De Koper mag Confidentiële Informatie bekendmaken indien dat vereist wordt door de wet, door een uitspraak van een rechtbank, door de regelgeving of door een overheidsinstantie op voorwaarde dat Goudezeune (voor zover toegestaan door de wet) voorafgaandelijk ervan werd op de hoogte gebracht en er met Goudezeune een akkoord bereikt werd over de draagwijdte van de bekendmaking.

12. ALGEMEEN

12.1 Nalaten om een recht of rechtsmiddel uit te voeren, of het uitstellen ervan, houdt geen kwijtschelding in van dat recht of rechtsmiddel, noch van andere rechten of rechtsmiddelen. Een gedeeltelijke uitvoering van een recht of rechtsmiddel zal de verdere uitvoering van dat recht of rechtsmiddel niet verhinderen, noch van enig ander recht of rechtsmiddel. 12.2 Indien een bepaling van deze Voorwaarden als ongeldig, onwettelijk of niet-afdwingbaar wordt beschouwd door een rechtbank of bevoegde instantie, zal die bepaling niet beschouwd worden als een onderdeel van deze Voorwaarden en zal ze de afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden niet beïnvloeden. 12.3 Alle problemen, kwesties en geschillen betreffende de verkoop van de Goederen door Goudezeune aan de Koper, evenals betreffende de geldigheid, interpretatie en afdwingbaarheid van deze Voorwaarden zullen onderworpen zijn aan het Belgisch recht en geïnterpreteerd worden in overeenstemming met het Belgisch recht. Enkel de rechtbanken te Leuven zijn bevoegd voor geschillen betreffende de verkoop van Goederen door Goudezeune aan de Koper, evenals betreffende de geldigheid, interpretatie en afdwingbaarheid van deze Voorwaarden.